Nyheter

Tillegg i referatet fra Kai Egil Bachér etter møtet med kommunen. Punkt 8


Det ble også tatt opp i møtet at det er gjennomført hogst i tilknytning til planlagt

reguleringsområde på Ølsjølia. Denne saken er kjent fra media.


Etnedal kommune orienterte om at det er tatt initiativ ovenfor grunneier i dette området

for å avklare forholdet.

Det er også sendt brev til den utførende aktøren her med grunnlag i omsøkt hogst.

18. februar 2021

Referat fra møtet med kommunen

Etnedal Hytteeierforum hadde møte med Etnedal kommune den 27. november 2020.

På grunn av koronasituasjonen ble møte gjennomført på teams.

Hele EHF's styre stilte "til start med nypolerte PC-skjermer" i møte med ordfører og rådmann.

Som dere kan se av referatet ble flere store saker tatt opp og debattert.

Se spesielt pkt. 7 i referatet om eiendomsskatt.

Her leser du hele referatet.

1. november 2020

Referat fra årsmøtet i Etnedal Hytteeierforum

7 representanter fra hyttevellene i Etnedal møtte frem til årsmøtet.

Ønsket hadde nok vært at flere tok seg tid til å komme til dette viktig møte.

Men dog, det ble gode diskusjoner om aktuelle temaer. 

Det lot seg dessverre ikke gjøre å få nok kandidater til de ledige plassene i styret.

Etter forslag fra forsamlingen, ble det nedsatt et utvalg som skulle se på styrestrukturen

og ikke minst arbeide mye mer inn mot vellene.

Utvalget består av Arne Hektoen (leder og pådriver av utvalget), Knut Brekke, Arne Brantsæter og Jon Steinar Andreassen.

Utvalget skal legge frem sin innstilling i løpet av tre uker.


Les hele referatet her.


21 oktober 2020

Omfattende utbygging på Ølsjøli!

Etnedal Hytteeierforum har nettopp registrert at det legges ut planer for en omfattende utbygging på Ølsjøli. Planene behandles på kommunestyremøte torsdag den 22. oktober.

Vi ber berørte hyttevel/hytteiere være oppmerksom på planene, og komme med sine innsigelser der hvor dette er nødvendig.

Her finner du hele planbeskrivelsen og kartet her.Reguleringsplan for Lenningen Vassverk –

kunngjøring om vedtak

Her leser du hele kunngjøringen. 


14. oktober 2020

Her er årsberetning med saksliste, regnskap og

revisors beretning

Etnedal Hytteeierforum ønsker velkommen til årsmøte på Lenningen Fjellstue

lørdag 24. oktober kl. 13.00.

Her finner du årsberetningen, regnskap og revisors beretning.


6. juli 2020

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Etnedal

Etnedal kommune gjennomfører for tiden prosjektet

"Kartlegging og verdsetting av friluftsområder".

Etnedal Hytteeierforum mener dette er et svært viktig tiltak og ber alle berørte om å lese

vedlagte papirer og gi Etnedal kommune en tilbakemelding om hvordan dere ser

på disse innspillene i ditt område.


Innspillene som ønskes er som følger:

1. Er det friluftsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?

2. Er det friluftsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukses til friluftsliv?

3. Er det avgrensninger av områder som bør endres?

4. Er informasjonen som ligger om området, riktig og dekkende?

Har dere innspill på satt verdisetting (A/B/C/D-verdier?

5. Har dere andre innspill og kommentarer?


Se dokumentene her:


Brev fra kommunen

Kartinndeling

Verdsettelse

Tabell

Adresseliste over mottakere


Etnedal Hytteeierforum ser viktigheten i dette tiltaket og håper dere gir innspill til saken.

Kommentarer sendes skriftlig via eDialog på kommunens nettside.

etnedal.kommune.no

Fristen for er 31. august 2020.


Forøvrig arrangerer kommunen et nettmøte tirsdag 18. august kl. 14.00 hvor alle lag og foreninger

inviteres til å delta. 

1. mars 2020

Eiendomsskattelistene for 2020

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig

gjennomsyn i tre uker fra 1. mars 2020. Listene ligger utlagt på kommunens servicekontor.

Klage på fastsatt takst kan fremmes, og må være skriftlig fremsatt innen seks uker.

Sendes Etnedal kommune, eiendomskontoret,

Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal


1. mars 2020

Kommunal planstrategi 2020–2024

Varsel om oppstart

I tråd med plan- og bygningsloven § 10–1 har Etnedak kommune startet arbeidet med planstrategi for inneværende kommunestyreperiode. Se hele planen her.

https://www.etnedal.kommune.no/nyheter/kommunal-planstrategi-2020-2024-varsel-om-oppstart.7421.aspx


Har du innsigelser eller innspill til planen, send mail til postmottak@etnedal.kommune.no

9. februar 2020

Referat fra møte med Etnedal kommune den 22. november

Her finner dere referatet fra møtet med kommunen.

Tekst i kursiv refererer til sakene EHF ønsket å ta opp med kommunen, svarene følger under.

Det nærmer seg nytt møte med kommunen, og vi ønsker allerede nå at dere

tenker over emner som ønskes tatt opp. 

Send mail til styreleder på: arne.hektoen@gmail.com


23. januar 2020

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Ølsjølia

Kommunen har lagt ut detaljreguleringsplan for Ølsjølia.

Det som er varslet her er bare det som er vedtatt i arealdelplan, men til de av dere som omfattes

eller berøres av planen, les nøye det som fremkommer.

Det kan være greitt å følge med!


Her har dere planene:

Planavgrensning

Varsel om oppstart

Oversiktskart

6.desember  2019

Konstruktivt møte med Etnedal kommune


Referat fra møtet sendes til alle foreningene og legges ut på web-sidene så snart det er klart.

Fotograf Håkon Halvorsens "stemningsbilde" fra hytteeierforumets møte med

Etnedal kommune 22.11.

Fra v. Berit Holm Olsen(kasserer EHF), Arne Hektoen (leder EHF),

Kai Egil Bachér(rådmann EK),

Linda Mæhlum Robøle (ordfører EK), Eivind Larsen (styremedlem EHF) og

Jon Steinar Andreassen (styremedlem EHF).

4. november 2019

Referat fra årsmøtet 2019

7 av EHF's 22 medlemsforeninger møtte på årsmøtet i kommunestyresalen 26. oktober.

Dette er vi godt fornøyd med, men ønsker oss selvfølgelig større oppslutning til en så viktig

sak som årsmøtet.

Her kan du lese beretning

referatet, regnskap og budsjett, revisors beretning, samt oppdatert medlemsliste


4. november 2019

Møte med Etnedal kommune

Vi minner samtidig om at EHF skal ha et møte med kommunen den 22. november, og til dette møte

ønskes innspill om temaer fra hytteforeningene. Send dine tanker og meninger til styreleder

Arne Hektoen på mail arne.hektoen@gmail.com

4. juni 2019

Kommunedelplan for naturmangfold i Etnedal kommune

Som høringinstans har EHF har mottatt planen og den er et viktig dokument som berører alle i kommunen, kanskje mest for alle de 2400 hytteeierne i Etnedal. Vi ber alle om å lese planen, og gi sine kommentarer.

Du kan lese vedtaksbrevet her og planen her. 


15. mai 2019

Her finner du linker til sider vi tror du kan ha nytte av


Klikk på tittelen under bildet, så får du opp den ønskede siden.

Vi håper det kan hjelpe deg til å finne raskere frem i jungelen av opplysningssider.


Har du spørsmål til Etnedal Hytteeierforum, ta kontakt med oss på mail:

Leder:

arnehek@online.no.        Fjellsbygda

beholsen5@gmail.com    Tonsåsen

jandreassen@getmail.no Lenningen

haahal@online.no.          Turitrøen

eivind-larsen@outlook.com Bamserud

3. mai 2019

Kommunedelens arealdel 2019–2029 ute på første gangs høring!

Her ligger alle områder i Etnedal som er utredet for bygging ol., tilgjengelig.

Søk opp eget område i sideoversikten som ligger fra side 3, studer området du vil se, og les hva Silingsrapporten sier, og om kommunen har gjort vedtak i strid med hva rapporten anbefaler.


Begrunn gjerne eventuelle innsigelser med samme argumenter som er brukt i rapporten.

LNF eller LNFR er Landbruk, Natur, Friluftsliv (og Reindrift) INON er inngripsfrie naturområder i Norge,

VA vann og avløp.

Vegbygging kan ha store konsekvenser med naturinngrep. Forbud mot bygging i fjelltereng, søke å unngå

dispensasjon/ unntak fra planer.

Et områdes særpreg er også viktig å ta vare på. Etnedal ønsker å fremstå som en kommune med god plass og

avslappet forhold til turismen og hyttebyer i fjellet.


Her har vi lagt ut alle planene, og du finner de ved å klikke på den enkelte plandel. Mye tekst og litt jobb for den som er interessert, men hvis vi vil beholde Etnedal slik du ønsker, er det viktig å la seg høre. Si din mening nå.


Saksutredning og vedtak.


Planbeskrivelse


Plankart


Planbestemmelser


Konsekvensutredning


ROS – analyse


Temakart flomveg


Temakart jord- og flomskred


Temakart Radonfare


Temakart RPR Vassdrag


Temakart snøskred


Temakart steinsprang


VIKTIG: Innsigelser må være inne før 16. mai til: postmottak@etnedal.kommune.no


30. april 2019

Referat fra møte med Etnedal kommune den 12. april

Her er referatet fra møte, og du kan lese det i sin helhet. Her er også retningslinjer for tilskudd til løyper og stier.

Du kan også se det kommunale tilskuddet til løypelag og andre organisasjoner.


30. april 2019

Fylkesvei 33 over Tonsåsen stenges i to perioder

Vær oppmerksom på at fylkesveien er stengt fra Sanatoriesvingen og til Tonsvann fra 29. april – 28. juni.

For de som skal til Fagernes må man kjøre via Bagn, eller ta "hompetittruta" via Steinsetbygda.

I perioden 12. august – 11. oktober stenges veien fra Skardstjernet til Sanatoriesvingen.

For de som kommer fra Oslo/Hadeland og skal til Fagernes, blir det omkjøring via Bruflat.

Se nærinfo fra Statens veivesen og info fra byggherren, Contexo.

5. mars 2019

Både Sør- og Nord-Aurdal tar etter Etnedal Hytteeierforum

Vi kan lese i Avisa Valdres at hytteeierne nå etablerer samarbeid direkte med kommunene.12. februar 2019

Kommunens Planprogram og

Kommuneplanens arealdel 2018-2028

Etnedal kommune har utarbeidet nytt Planprogram med arealdelplan. Den legges ut for høring på vårparten, ligger nå på kommunens hjemmeside.

Under Silingsrapport ligger kart over alle berørte områder, her kan en gå inn å se i hvilken grad eget eller andre områder er berørt.

Vi er ikke lokalkjent i alle områder så det er fint å få tilbakemelding på i hvilken grad eget område er berørt.

Nedefor har vi lagt ut linker til de enkelte planene som vi tror kan ha interresse for de fleste. Gå inn og se hvilke planer som du eventuelt blir berørt av.


Kommuneplanens Samfunnsdel 2016–2026


Kommuneplanens arealdel 2011-2014


Bestemmelser og retningslinjer gjeldende kommuneplanens arealdel


Planprogrammet ble vedatt i kommunestyret 14.09.2017 – sak 071/17


KPA – planprogram 2018–2028


Referat fra regionalt planforum 25.09.18


Vedtatte reguleringsplaner


Varsel om oppstart


Forslag til vann- og avløpsplan for Solhaugatn hytteområde


Forslag til vann- og avløp, se denne linken også
15. januar 2019

Referat fra møte med kommunen den 12. oktober 2018

Her finner du referat fra møte som EHF hadde med Etnedal kommune den 13. oktober 2018. Pga tekniske problemer ble referatet dessverre forsinket. Mange temaer ble drøftet, og vi nevner eiendomsskatt, løypekjøring, veistandard og fortetting. Men her kan du lese det i sin helhet.
10. desember 2018

Brøytesaken på Nordfjellstølen

Avisa Valdres meldte for en tid siden at Jordskifteretten hadde avsagt dom i saken om brøyting av veiene på Nordfjellstølen. Resultatet var at de som vil ha brøytet fikk medhold.

Lørdag 7.12. meldte avisa at en av grunneierne har anket saken til Lagmannsretten. Siste ord er med det ikke sagt i saken. 14. desember 2018

Referat fra EHF's årsmøte den 13. oktober

Årsmøtet ble arrangert i Kommunestyresalen den 13. oktober 2018. Oppmøtet kunne vært bedre, men de fremmøtte viste et godt og fint engasjement. Etter årsmøtet skulle Etnedal Røde Kors demonstrere hjerte/lungeredning, men dessverre måtte de melde forfall på svært kort varsel. Medlemsmøtet ble allikevel gjennomført hvor det ble tatt opp endel temaer som EHF vil arbeide videre med.

Referatet leser du her.2. oktobert 2018

Årsberetning med fullstendig saksliste

Her finner du styrets årsberetning.

Velkommen til årsmøte den 13. oktober kl. 13.00 i kommunestyresalen på Bruflat. Etter årsmøtet arrangeres medlemsmøte med demonstrasjon av hjertestarter.

Alle er velkomne!21. august 2018

Enda flere klager veistandarden

EHF mottok enda en mail fra en oppgitt hytteeier. Den er videresendt Fylkeskommunen i dag.

Her kan du lese den:


"Hei.

Ang. veistandard er de viste videoene ingen ting å regne mot veistykke fra Smiugardskrysset og ned til veien Flatøydegard -Steinsetbygda (ca 5 km) . Den er et lappeteppe uten like, og  mange strekninger må man holde 20-30 km/t for ikke å ødelegge bilen. Den stod på Vegvesenet liste på nyasfaltering ifjor, men ble kun lappet på, sanns. for dårlig stand generelt for helasfaltering ? Skal vi til Fagernes,  har vi begynt å kjøre om Bruflat/Tonsåsen/Bjørgo fra hytta vår på Synnfjellfoten/Lenningen. Hadde tenkt å stemme den inn som Norges dårligste vei, men kom ikke så langt. Det anbefales å prøve den  "for moro skyld", og tenke på at vi bor i et av verdens rikeste land !!"

Mvh Frode Njå20. augusti 2018

Klage på veistandarden på fylkesveiene i kommunen

EHF har fått flere klager og bekymringer om veistandarden på strekningene Høljerast–Bruflat–Flatøydegard–Steinsetbygda. Det er en kjensgjerning at her er det grusomt å kjøre. EHF har derfor funnet det riktig å ta dette opp med Oppland Fylkeskommune som veieier. Kopi sendes Etnedal kommune til underretning.

Det kommer ny bru over Etna ved Hellefossen, men det spørs vel om hvor mange biler får gleden av å kjøre over den nye brua. Muligheten for at bilen din er "rista ihjel" før du kommer dit er stor!


Brevet til Oppland fylkeskommune kan du lese her.


Og om du vil bli med på en kjøretur fra Steinsetbygda til Høljerast, kan du se videoene her. Det er ikke så lett å se alle hull og humper, men hør på lyden. Da hører man slagene. Videoene er laget av Hans Christian Stadtler, Notodden Vel i Steinsetbygda.


Del en, fra Steinsetbygda til Flatøydegard.

Del to, Flatøydegard til Bruflat.

Del tre, Bruflat til Lundebrua.

Del fire, Lundebrua til Høljerast.


God tur!


20. augusti 2018

Årsmøte i Etnedal Hytteeierforum

Foreløpig til orientering, så vil årsmøtet arrangeres lørdag den 13. oktober kl. 13.00 i kommunestyresalen på Bruflat.

Etter årsmøtet arrangeres et medlemsmøte, hvor Etnedal Røde Kors vil demonstrere bruk av hjertestarter.

Nærmere innkalling kommer.6. juli 2018

Ny reguleringsplan for Synnfjellfoten II er ute på høring

Som mange kjenner til ble kommuneadministrasjonens forslag til reguleringsplan for Synnfjellfoten II nedstemt av politikerne i kommunestyret. Dette var meget overraskende da administarsjonens plan var “spiselig” for de etablerte hytteeierne i området. Ikke overraskende var det en politiker med næringsinterresser i området som var tungen på vektskålen, og det kan virke som om administrasjonen er fullstendig overkjørt i denne saken. Betenkelig.

Dermed må planen ut på nok en høring.

EHF (Etnedal Hytteeierforum) setter et stort spørsmålstegn ved planprosessen. Nå skal det altså presses inn 66 nye tomter på området. Det er skandalløst. Området som ligger tett opptil Røssjøen naturreservat. Det finnes skjeldne, verneverdige planter her, og er det noe vi må ta vare på er det vel nettopp dette.

Godt med fiskemuligheter.

Videre kan vi nevne at det i området finnes godt over 60 ledige tomter. I hele Etnedal kommune har vi kommet til at det er flere hundre regulerte usolgte tomter. Ser man dette i et tidsperspektiv er det ikke behov for flere tomter før i hvertfall 2040.

Etnedal har vært attraktiv fordi tomtene har vært store, med mye luft mellom hyttene. Vinterstid har vi fantastiske skiløyper, brøytet av godt ledete løypelag.

Det er nettopp slike ting som gir oss de store naturopplevelsene og som gjør at vi føler litt eierskap til dalen.


EHF er redd denne trenden vil eskalere. Vi er ikke uenig i at det på enkelte plasser kan være rom for fortetting, men det må ikke bli slik at noen grunneiere får så mye makt at administrasjonen og alle hytteeeierne skal bli fullstendig overkjørt. Det er en meget dårlig ide.

En slik fortetting kan ramme også i ditt område, så vi ber alle om å lese vedlagte dokumenter og si sin mening i klare og tydelige ordelag.

Ta kontakt med din forening eller kontakt EHF på arne.hektoen@gmail.com


Her er alle dokumenter:


FØRSTE PLAN

https://www.etnedal.kommune.no/_f/p1/i2079cf96-d57e-43eb-9f22-b7d259442940/synnfjellfoten-ii_planbeskrivelse_ku_27022018.pdf


FORTETTING

https://www.etnedal.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=861&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=209&


KUNNGJØRING

https://www.etnedal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/planer/pagaende-planprosesser/offentlig-ettersyn-horing/


VA-Plan

https://www.etnedal.kommune.no/nyheter/utlegging-av-va-plan-for-lenningen-til-offentlig-ettersyn.6259.aspx


Med vennlig hilsen

Etnedal Hytteierforum

Håkon Halvorsen

Leder10. juni 2018

Registrering av vannkilder

Du har ganske sikkert fått en melding fra Etnedal kommune / Mattilsynet om at felles vannkilder må registreres.

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

Bli enig om hvem av "delerne" som skal registrere vannkilden.

Her er adressen:

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/slik_registrerer_du_smaa_vannforsyningssystem.2997810. juni 2018

Styrereferat

Her finner du styrereferat fra styremøtet den 20. mai.

Det presiseres en endring i referatet, hvor vi nå har fått inn en representant fra løypelagene i Etnedal. Således blir det ingen endring som antydet i referatet.

Vi ønsker med stor glede Lenningen løypelag's representant, Grete Olsen hjertelig velkommen i styret.30. april 2018

EHF er høringsinstans!

Etter siste møte med kommunen har vi fått fastere former/rutiner om informasjonsflyten fra kommunen til hytteeierne (EHF).

EHF mottar informasjonen som videreformidles til alle medlemmene våre, både på websidene og direkte til de velforeningene som er medlem i Etnedal Hytteeierforum. Sendes oppgitte mailadresser.

Det er de lokale velforeningene som gjør "grovjobben" og som aller først må få ta del i de kommunale planene som vedgår deres område.

Eventuelle innsigelser/protester mot utlagte planer, mener EHF at må komme fra den enkelte berørte velforening, og de sendes direkte til Etnedal kommune, med kopi til Etnedal Hytteeierforum. Ut i fra dette vil EHF vurdere hvor sterkt vi eventuelt skal gå inn i sakene, ref. vann- og avløpsplanene i Lenningenområdet.30. april 2018

Her finner dere de siste planene

Trafikksikkerhetsplan for Etnedal kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel.

Plankart.

Referat fra Kommunestyremøte den 22. april.

Planstrategi til høring

Kommunal planstrategi

Reguleringsplan Synnfjellfoten II

NB! Vi ber om at de som måtte ha innsigelser eller innspill, tar direkte kontakt med Etnedal kommune,

med kopi til EHF.30. april 2018

Påsken er tilbakelagt, vi venter på våren

Vi håper at dere haddVi håper at dereeferie, med gode opplevelser. Kaldt var det jo, men et fantastisk vær forøvrig.

Og for noen skiløyper! Vi berømmer løypelagene rundt i dalen for en flott innsats. Pr. dato er det fremdeles meget godt skiføre.

Så til de av dere som har hatt årsmøter i løpet av påsken; veldig fint om dere rapporterte endringer inn til oss, slik at kontaktinformasjonen er oppdatert.


 

9. mars 2018

Vellykket møte med Etnedal kommune

Her følger et kort utdrag av referatet fra møtet som EHF hadde med Etnedal kommune den 22. februar. Et positivt møte i god tone.

Av temaene som ble tatt opp kan kort nevnes: Kommuneplanens arealdel. Disse dokumentetkan du finne her.

Vann- og avløp på Lenningen ble behørig diskutert. Her er ingen konklusjoner trukket enda og kommunen vil komme med konkrete opplysninger til den enkelte berørte hytteeier så snart vedtak er fattet. Det ble understreket fra kommunens side at en beslutning ligger et godt stykke frem i tid, flere år.

Mobildekning for hytteeiere i Leppdalen er fraværende og kommunen skal gjøre et nytt forsøk mot teleselskaper i saken anledning.

EHF har tidligere fremmet ønske om en ladestasjon på Bruflat. Kommunens ambisjon er nå at dette skal kunne iverksettes.

På Nordfjellstølen har det oppstått uenighet om brøyting av vintervei. Flere hytteeiere har gått til jordskifteretten i Valdres for å få anledning til å vinterbrøyte vei frem til hyttene sine. Dette har grunneier motsatt seg. En av begrunnelsene er at det da ikke blir mulig å kjøre skiløyper mot Tonsåsen og Fjellsbygda. EHF og kommunen ble oppdatert på situasjonen.

EHF tok opp eiendomsskatt nok en gang. Det man kan si her er at vi er enig om å være uenig. Dagens sats er 4 promille, og denne satsen skal ikke økes. Men i 2020 er det ny verdivurdering. Vi får faktisk ikke gjort så mye med dette i denne omgang.

Etnedal kommune skal nå bruke EHF som en bedre høringsinstans enn tidligere. Og det er bra!

Hele referatet kan dere lese her.28. januar 2018

Vi ønsker Nordfjellstølen Hytteeierforening velkommen

som medlem i EHF

Nordfjellstølen Hytteerforenings styre, ved leder Tim Greve har meddelt at de vil bli medlem i EHF.10. november 2017

Naturmangfold i Etnedal

Styret i Etnedal Hytteierforum vil informere alle velforeninger om temaer som kan være av interesse for hytteeierne.

Nå har Etnedal kommune lagt ut info om naturmangfold, noe som kan være av interesse.

Eventuelle kommentarer ønskes sendt til leder, haahal@online.no

Så sender EHF det samlet til kommunen.

Høringsfristen er satt til 31. desember, slik at det være EHF i hende senest 10. desember.

Se nedenstående linker for info om Naturmangfold.


http://www.etnedal.kommune.no/aktuelt/aktuelt/varsel-om-oppstart-av-kommunedelplan-for-naturmangfold.72423.aspx


http://www.etnedal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=617&FilId=2099


http://www.etnedal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=617&FilId=21001. november 2017

Referat fra årsmøtet i EHF

Det møtte representanter fra åtte av nitten velforeninger. Selvfølgelig burde det vært flere, så her har styret en jobb foran seg.

Tore Lingjærde ønsket å fratre som leder, og vi takker Tore for godt arbeid i oppstartfasen.

Ny leder ble Håkon Halvorsen fra Turitrøen Hyttevel.

Som nytt styremedlem 1 ble valgt Jon Steinar Andreassen fra Synnfjellfoten Hytteierforening.

Styremedlem 2 er forbeholdt en representant fra ett av løypelagene. Styret fikk mandat til å fylle denne styreplassen.

Det ble vedtatt en liten endring i vedtektene, i det styret ønsker å få med en representant fra løypelagene i kommunen.

Fullstendig liste over styret finner du under fanen "om oss".

Straks styret har kommet "til hektene" vil vi fremlegge våre planer for vekst for EHF.

Hovedpunktene blir å jobbe med eiendomsskatten, som er et vanskelig tema, bedre samarbeid med løypelag og andre organisasjoner i kommunen.

Ikke minst vil vi fortsette med å pleie, og utvikle, det gode samarbeidet med Etnedal kommune.

Det er fremdeles noen hytteforeninger som ikke er medlem, disse vil vi etterhvert ta kontakt med.

Her kan du lese hele referatet fra årsmøtet i EHF.6. oktober 2017

Innkalling til ordinært årsmøte i EHF

Det innkalles til ordinært årsmøte i Etnedal Hytteeierforum lørdag 28. oktober kl. 14.00 i kommunestyresalen i Etnedal kommunehus.

Vi håper så mange som mulig kan møte, gjerne flere fra samme velforening eller løypelag.

Bli med på å forme samarbeidet med velforeningene, løypelag og kommunen!

Her kan du finne innkallingen, her er styrets beretning, her er forslagene, greitt med et regnskap,  og ikke minst revisjonsberetning!

Velkommen til et viktig og ikke minst nyttig møte for hytteeiere i Etnedal kommune.


         Styret


4. oktober 2017

Nødplakat

I visse situasjoner kan det være nødvendig å oppgi nøyaktig posisjon til hytta du er på, selv om de fleste nå har fått veiadresser.

Last ned denne, så kan du printe ut en grei plakat å ha på hytta.

http://www.kartverket.no/Kart/Nodplakat/28. september 2017

Hva kreves for å ta ned et ambulansehelikopter?

EHF har kontaktet Norsk Luftambulanse for å få informasjon om hva som kreves for å ta ned et helikopter i en krisesituasjon.

I Valdresregionen benyttes stort sett en helikoptertype, benevnt H135. Den krever en landigsplass på 20 x 20 meter.

Videre er det meget viktig å informere om eventuelle kabelstrekk. Landingsplassen må også ryddes for løse gjenstander, da det er meget kraftig såkalt "downwash" (vind fra rotorene). Personell holdes unna landingsplassen. Generelt er det ingen problemer med å lande et helikopter i vårt område, hverken med hensyn til vegitasjon eller høyde over havet.

Vi anbefaler at dere laster ned en enkel app, som viser hvordan man lander et helikopter. Den er gratis.

Bruk denne linken: https://itunes.apple.com/no/app/luftambulanse/id1194971618?l=nb&mt=85. juli 2017

EHF med stand på Etnedalsdagene


Berit Holm Olsen på standen i Etnedalshallen. Hele styret tok sin tørn med vakter og hyggelig snakk med hytteeiere og andre interesserte. Arne Hektoen var primus motor med påmelding og rigging av standen. Lørdag var Arne Hektoen og Håkon Halvorsen på plass, mens det på søndag var Berit Holm Olsen og Tore Lingjærde som tok over.

I forbindelse med Etnedalsdagene ble det produsert en roll-up og en enkel brosjyre, som tidligere er omtalt på sidene våre.

Det var et strålende vær begge dagene, noe som nok gjorde at mange hytteeiere brukte dagen til andre gjøremål enn å vandre rundt på hyggelige Etnedalsdager.

Allikevel, det var mange som kom innom standen til EHF, og vi fikk på denne måten markedsført oss på en veldig fin måte.

26. mai 2017

Møte med Etnedal Kommune

Til stede fra kommunen: Toril Grønbrekk, Kai Egil Bachèr, Siri Ødegård, fra VOKKS, Arne Nybråten og Tor Bjørnødegård, fra EHF, Tore Lingjærde, Håkon Halvorsen og Arne Hektoen.


Etnedal Kommune (EK) hadde tatt initiativet til møtet. Saker som ble belyst var blant annet:


Mobildekning. EK har fokus på dette i forhold til teleselskapene og oppfølging av dekningsundersøkelsen som EHF har hatt, denne samsvarer godt med EK’s egen undersøkelse. EK fortalte at det av og til er en utfordring med dårlig dekning spesielt med tanke på redningstjenester. Der det er dekning kan det rustes opp til bedre forhold, er det ikke dekning har ikke teleselskapene planer om utbygging.

El-bil ladning. EK ikke planer om ladestasjon i Bruflat nå. EHF tipset om aktører som kan kontaktes for å få satt opp slike, f.eks. Fortum eller Grønn kontakt. Kommunen vil ta dette med i vurderingen om/ når dette er aktuelt. Økonomien er ikke på plass nå. I følge VOK KS er det kapasitet i nettet i Etnedal.

VOKKS. Nye utbyggingsområder som ønsker, får strøm. I eldre strømløse områder må interessen være så stor at det er økonomisk forsvarlig. EK og VOKKS har ingen motforestillinger til utbygging, men det må være interesse for dette.

På spørsmål om utbedring av linjer svarte VOKKS. Har du strøm installert skal du ikke betale mer ved videre utbygging av linjen.

Fiske. EK jobber for felles fiskekort for kommunen

Eiendomsskatt. EHF ser det ikke som realistisk å få fjernet denne. Hytteeierne står for en stor del av denne skatten. EHF ønsker at det skal føres noe tilbake i form av støtte til ulike tiltak, dette gjelder:

Løyper. Ønske om at tilskudd til løypekjøring fordeles fra EK og direkte til de forskjellige løypelagene etter kjørte km, uten at det formelt må søkes hvert år.  Jobbe for bedre samarbeid mellom løypelagene slik at kjøringen blir mest mulig effektiv, unngå dobbeltkjøring og heller få til mest mulig kjøring i «runder».

Stier/ sykkelstier. Ønske om tilrettelegging for sykling på egnede stier. Kan dette kombineres med løypetrasser?  Samordnes med løypelagene og grunneiere.

Sykkelpark tilrettelagt for alle aldre og vanskelighetsgrad, noe som kan få opp sommeraktiviteten.

Ønske om oppdatert kart for løyper, stier og sykkelstier.

EK oppfordrer til å følge med på kommunens hjemmeside om planer og annet av interesse.


Dette er et kort referat fra et konstruktivt møte med kommunen og VOKKS. Vi ser frem til videre arbeid med aktuelle saker for hyttefolket.

Fra kommunen

Kommunestruktur for Etnedal kommune

Dette er et meget interressant dokument også for hytteeierne i Etnedal. Dette bør alle lese. Det anbefales på det

sterkeste at alle hytteeiere tar seg tid til å sette seg godt inn i dokumentene. Gjelder også nedenforstående arealplan!


Fra kommunen

Forslag til arealplan for 2016 – 2026

Vi har også mottatt arealplanen for denne perioden. Viktig dokument. Sett deg inn i planene.

EHF har gjennomført mobilundersøkelse

Mobildekningen i Etnedal

EHF utarbeidet i 2015/16 en oversikt på hvordan mobildekningen var i Etnedal kommune. Den var, og er, av varierende kvalitet. I enkelte områder er den så dårlig at man knapt kan får kontakt med "ring hytta varm"-systemet.

Problemet er tatt opp med EK som har lovet og gjøre sitt for å få bedret forholdene. Vi håper og tror.

Her finner du hele rapporten.

Husk båndtvang


Etnedal har vedtatt egne båndtvangsregler i lokal forskrift om hundehold i kommunen.

Sett deg inn i forskriftene, klikk på knappen under.

Kart over Etnedal


Du kan laste ned  alle typer kart fra kartsidene til kommunen.

Eiendomsgrenser, berggrunn

og andre

interessante ting.

Søppelhåndtering


Husholdningsavfall kan foreløpig

leveres usortert.

All øvrig søppel/avfall kan leveres

gratis på miljøstasjonen,

men sortert!